-*- TỌA ĐÀM "CHỮ QUỐC NGỮ LATINH VỚI TIẾNG VIỆT" - 8:30 ngày 29/05/2019 - C205 Cơ sở Đinh Tiên Hoàng -*-