-*- TỌA ĐÀM "SỬ LIỆU VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC: KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý" - 8:30 ngày 07/12/2018 - C205 Cơ sở Đinh Tiên Hoàng -*-