-*- LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020 - 9:00 ngày 9/9/2019 - Sân nhà C Cơ sở Thủ Đức -*-