NHÂN SỰ

NHÂN SỰ CƠ HỮU

 

Trong giai đoạn 2017 đến 2020, về cơ bản Trung tâm có các nhân sự chính như sau:     

GIÁM ĐỐC: TS NGUYỄN NGỌC THƠ

- Chịu trách nhiệm chính về chủ trương, đường lối và nội dung mọi hoạt động;

- Quản lý nhân sự, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, phân công cho các thành viên và tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá;

- Lập và quản lý website;

- Huy động nguồn kinh phí xã hội phục vụ cho hoạt động;

- Quản lý nội dung khoa học của Trung tâm.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ThS NGUYỄN TUẤN NGHĨA

- Thừa hành và tham mưu cho Giám đốc đường lối, nội dung, hình thức hoạt động;

- Chịu trách nhiệm triển khai nội dung hoạt động trên thực tế;

- Cùng với Giám đốc phát triển các nguồn lực phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

 

THƯ KÍ: ThS TRẦN THANH TUẤN

- Chịu trách nhiệm công tác hành chính;

- Tổ chức các hoạt động theo sự phân công của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.